Executive Coaching

Badania pokazują, że wielu menedżerów najwyższego szczebla nie uczestniczy w indywidualnych procesach rozwojowych, a prawie 100 proc. badanych chciałoby takie działania podjąć. Paradoks polega na tym, że forma współpracy jeden na jeden jest często postrzegana jako działanie naprawcze, a nie rozwojowe. Moje podejście opiera się na założeniu, że każde spotkanie z klientem jest okazją do wzmocnienia jego samoświadomości i umiejętności samopoznania.

Coaching

W coachingu kadry zarządzającej skupiam się zwłaszcza na umiejętnościach komunikacyjnych, rozwijaniu empatii czy zdolności współpracy. Świadomość własnego potencjału staje się ważną cechą menedżerów najwyższego szczebla, którzy są odpowiedzialni nie tylko za wyniki finansowe, ale również za tworzenie kultury pracy i wartości decydujących o długotrwałej przewadze konkurencyjnej firmy. Utalentowani menedżerowie tylko wtedy przyczyniają się do sukcesu organizacji, jeśli sami nastawieni są na systematyczny rozwój.
Usługi coachingowe skierowane są przede wszystkim do menedżerów i kierownictwa organizacji biznesowych w celu wsparcia ich umiejętności w zakresie rozumienia tego, jak ludzkie zachowania wpływają na funkcjonowanie organizacji. Poprzez skupienie się na wybranych zagadnieniach zwracam uwagę na najważniejsze dla efektywności firmy obszary oraz możliwe dysfunkcjonalne procesy organizacyjne. Dzięki uzyskanej wiedzy na temat własnego podejścia do tej sfery zarządzania można na nowo odkryć swój styl przywództwa i nowe sposoby radzenia sobie z procesami wykraczającymi poza znane i stosowane modele.

Coaching rozwojowy dla pracowników

Coaching jest narzędziem wspierającym rozwój kompetencji pracownika skutkujący wzrostem efektywności na stanowisku pracy. To sposób komunikacji, który poprzez zwiększenie świadomości pracownika warunkuje wzrost wydajności całych zespołów. Kładzie on nacisk na konkretne korzyści i efekt. Przyrost wiedzy, poprawa umiejętności i świadomości skutkuje zmianami w sposobie wykonywania pracy, co z kolei przekłada się na zwiększenie wydajności osobistej i organizacyjnej.

Prowadzone przeze mnie sesje coachingowe mają za zadanie:

  • wspomóc pracownika w maksymalnym wykorzystaniu jego potencjału, sprawniejszym działaniu i zdobyciu nowych umiejętności,
  • wzrost motywacji i wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz sprecyzowanie celów
  • zwiększenie świadomości pracownika, jego poczucia odpowiedzialności za decyzje i działania, wiary w siebie,
  • pokazanie nowych możliwości i zorientowanie na działanie.

Wspieram rozwój zawodowy osób, które dzięki programowi coachingowemu mogą usystematyzować swoje priorytety i efektywniej osiągać postawione cele. Efektem takiego podejścia jest praca nad wypracowaniem rozwiązań dotyczących rzeczywistych kwestii zawodowych konkretnej osoby lub zespołu.

KONTAKT

Justyna Oska
Telefon: +48 575 715 255
E-mail: justyna.oska@intergratio.pl

Marzena Zowczak
Telefon: +48 577 690 121
E-mail: marzena.zowczak@intergratio.pl